02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته تربیت معلم

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته تربیت معلم
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته تربیت معلم در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی تربیت معلم: اهدای زمان به دانشجویان تربیت معلم برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.